EMIR

EMIR (angl. The European Market Infrastructure Regulation) oziroma Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list EU, št. L 201/2012) je stopila v veljavo 16. 8. 2012 in opredeljuje obveznosti, ki se nanašajo na trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljevanju IFI).

Cilj uvedbe EMIR je znižanje kreditnega tveganja nasprotnih strank in povečanje preglednosti poslov, sklenjenih z IFI izven organiziranega trga (ang. over-the-counter; v nadaljevanju IFI OTC).

EMIR in na njeni podlagi sprejeti izvedbeni tehnični standardi (ITS) in regulativni tehnični standardi (RTS) opredeljujejo naslednje:

 • obveznost poročanja repozitorijem sklenjenih poslov o poslih z IFI;
 • obveznost kliringa določenih (standardiziranih) vrst IFI OTC;
 • uporaba tehnik zmanjševanja tveganj za pogodbe o IFI OTC brez kliringa;
 • zahteve za varno in skrbno poslovanje centralnih nasprotnih strank;
 • zahteve za repozitorije sklenjenih poslov.

Vrste subjektov

 • finančne nasprotne stranke (FNS) (ang. financial counterparty; FC): investicijska podjetja, kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice, registrirani UCITS skladi, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje in alternativni investicijski skladi ter upravljavci navedenih skladov;
 • nefinančne nasprotne stranke (NNS) (ang. non-financial counterparty; NFC): ostali poslovni subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki, združenja,…), ki trgujejo z IFI. EMIR določa različne obveznosti NNS glede na višino njihove pozicije v pogodbah o IFI:
  • NNS, ki presegajo prag kliringa (označuje se jih z oznako NNS+ (ang. NFC+)) so dolžne izpolnjevati podobne zahteve kot FNS;
  • za NNS, ki ne presegajo praga kliringa (označuje se jih z oznako NNS- (ang. NFC‑)), so v uredbi določene milejše zahteve; 
 • centralne nasprotne stranke (CNS) (ang. central counterparty; CCP): pravne osebe, ki posredujejo med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ter postanejo kupci za vsakega prodajalca in prodajalci za vsakega kupca. CNS izvajajo kliring na podlagi pridobljenega dovoljenja ali priznanja pristojnosti za razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC in so vpisane v javnem registru, ki ga vodi ESMA na svojih spletnih straneh.
 • repozitoriji sklenjenih poslov (ang. trade repository; TR): pravne osebe, ki centralno zbirajo in vzdržujejo evidence o IFI ter se registrirajo pri ESMA.
 • subjekti iz tretjih držav: FNS in NNS izven območja Evropskega gospodarskega prostora (EGP), torej izven držav Evropske unije (EU), Islandije, Norveške ter Liechtensteina.

Obveznosti nasprotnih strank

Obveznost

Opis obveznosti

FNS

NNS+

NNS-

(Predviden) datum pričetka veljave obveznosti

kliring

obveznost kliringa (standardiziranih) IFI OTC preko CNS

21.6.2016 (s postopno uvedbo) 

notifikacija

obveznost notifikacije glede preseganja praga kliringa

15.3.2013

poročanje repozitorijem

obveznost poročanja vseh IFI (sklenjenih na organiziranem in izven organiziranega trga)

12.2.2014

hramba evidenc

obveznost hrambe evidenc vseh sklenjenih in spremenjenih pogodb z IFI najmanj 5 let po prenehanju pogodb

16.8.2012

tehnike zmanjševanja tveganja

obveznost v zvezi z vsemi IFI OTC brez kliringa preko CNS:

    

15.3.2013

15.9.2013

15.9.2013

15.9.2013

15.3.2013

4. 2. 2017 (s postopno uvedbo)

1.1.2014

poročanje pristojnim organom

obveznost poročanja o:

    
 • nepotrjenih transakcijah

15.3.2013

 • reševanju sporov

15.9.2013

*izjeme