Kliring

Obveznost kliringa preko CNS je določena v 4. členu EMIR in velja za pogodbe o IFI OTC, ki se nanašajo na razred, za katerega velja obveznost kliringa, in ki so sklenjene s strani FNS in NNS+, in sicer med:

 • dvema FNS;
 • FNS in NNS+;
 • dvema NNS+;

(pri čemer se upoštevajo tudi pogodbe s subjekti iz tretje države, za katere bi veljala obveznost kliringa oziroma če bi pogodba imela učinek v EU), kar pomeni, da za pogodbe, sklenjene z NNS- oziroma med dvema NNS- obveznost kliringa ne velja.

Skladno s 6. členom EMIR je ESMA vzpostavila javni register (z objavo na spletnih straneh) z razredi tistih IFI OTC, za katere velja obveznost kliringa.

Na podlagi RTS 2015/2205 pričnejo veljati obveznosti kliringa za obrestne IFI OTC, kot so določeni v Prilogi I navedenega RTS (ob upoštevanju najdaljše minimalne preostale zapadlosti iz 4. člena navedenega RTS) ter delegiranega akta 751/2017, in sicer skladno z razdelitvijo nasprotnih strank v naslednje kategorije:

 • kategorija 1: klirinški člani - 21. junija 2016;
 • kategorija 2: tiste FNS in alternativni investicijski skladi, ki so del skupine, katerih povprečna vrednost ob koncu meseca za neporavnani bruto osnovni znesek izvedenih finančnih instrumentov, za katere se ne izvaja centralni kliring za mesec januar, februar in marec 2016, več kot 8 milijard EUR - 21. decembra 2016;
 • kategorija 3: ostale FNS in alternativni investicijski skladi, ki so NNS - 21. junija 2019;
 • kategorija 4: ostale NNS - 21. decembra 2018.

Če se sklene pogodba med nasprotnima strankama iz različnih kategorij, začne veljati obveznost kliringa na poznejšega izmed datumov.

V primeru odobritve odstopanja s strani pristojnega organa ob sklenitvi posla z nasprotno stranko iz tretje države, ki je vključena v isto konsolidacijsko poročilo in ob pogoju, da se za obe nasprotni stranki uporabljajo ustrezni centralizirani postopki za ovrednotenje, merjenje in kontrolo tveganj, obveznost kliringa začne veljati 21. decembra 2018, če ni bil sprejet sklep o enakovrednosti (v skladu z drugim odstavkom 13. člena EMIR) v zvezi z zadevno tretjo državo, ali na poznejšega od naslednjih datumov, če je bil sprejet sklep o enakovrednosti (v skladu z drugim odstavkom 13. člena EMIR) v zvezi z zadevno tretjo državo: 

 • 60 dni od začetka veljavnosti omenjenega sklepa o enakovrednosti; 
 • datum, na katerega začne veljati obveznost kliringa v skladu s prvim odstavkom 3. člena RTS 2015/2205 (kot velja za zgoraj navedeno razdelitev po posameznih kategorijah nasprotnih strank).

NNS je NNS+ (NNS presega prag kliringa in zanjo velja obveznost kliringa za prihodnje pogodbe z IFI OTC, kar mora vzpostaviti v roku štirih mesecev) takrat, ko drseča sredina nominalne vrednosti pozicij v pogodbah, sklenjenih z IFI OTC, za 30 delovnih dni presega enega izmed naslednjih pragov kliringa, določenih glede na razred IFI (10. člen EMIR in 11. člen RTS 149/2013):

1 milijarda EUR kreditni izvedeni finančni instrumenti OTC
1 milijarda EUR izvedeni finančni instrumenti OTC na delnice
3 milijarde EUR obrestni izvedeni finančni instrumenti OTC
3 milijarde EUR valutni izvedeni finančni instrumenti OTC
3 milijarde EUR blagovni izvedeni finančni instrumenti OTC
3 milijarde EUR druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC

Pri tem lahko družba iz izračuna izloči pogodbe z IFI OTC, ki zmanjšujejo tveganje, neposredno povezano s poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo zakladniškega financiranja NNS ali skupine; te pogodbe morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena RTS 149/2013 in gre za naslednje aktivnosti:

 • pokrivanje tveganja iz običajnega poslovanja;
 • pokrivanje tveganja iz običajnega poslovanja, ki nastopi kot posledica nihanj obrestnih mer, stopenj inflacije, deviznih tečajev ali kreditnega tveganja;
 • zavarovalne pogodbe (ang. hedging contracts).

Čeprav so navedene pogodbe izključene iz izračuna praga kliringa, morajo biti v izračun vključene vse preostale pogodbe z IFI OTC, sklenjene s strani NNS ali druge NNS skupine (ne glede na sedež družbe v EGP). Prav tako morajo biti v izračun vključene transakcije znotraj skupine, ki predstavljajo izjemo.

Z namenom ureditve dostopa do CNS vsem udeležencem na trgu RTS 149/2013 v II. poglavju opredeljuje posredno ureditev kliringa preko klirinškega člana.