Potrošniško kreditiranje

Nacionalna zakonodaja

SL

EN

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) (Uradni list RS, št. 77/16)

/

 

EU zakonodaja - direktive

  

Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. maja 2008, str. 66; s spremembami)

Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpostavke za izračun letne efektivne obrestne mere (UL L št. 296 z dne 15. novembra 2011, str. 35)

Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 z dne 28. februarja 2014, str. 34)

 

EU zakonodaja - uredbe

  

Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. junija 2016)

 

Regulativni tehnični standardi

  

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1125/2014 z dne 19. septembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva, ki ga sklenejo kreditni posredniki (UL L št. 305 z dne 24. oktobra 2014)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  

Smernice o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno (EBA/GL/2016/06; 13. december 2016)

Sklep o uporabi Smernic o politikah in praksah prejemkov, povezanih s prodajo in zagotavljanjem produktov in storitev bančništva na drobno (Uradni list RS, št. 12/17)

Smernice o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino (EBA/GL/2015/19; 19. oktober 2015)

Sklep o uporabi Smernic o uradnih obvestilih za kreditne posrednike v skladu z direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjsko nepremičnino (Uradni list RS, št. 12/17)

Smernice o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov (EBA/GL/2015/18; 22. marec 2016)

Sklep o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov (Uradni list RS, št. 81/16 in 12/17)

Smernice organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi (EBA/GL/2015/12; 19. avgust 2015)

Sklep o uporabi Smernic organa EBA o zamudah pri plačilih in izvršbi (Uradni list RS, št. 12/17)

Smernice organa EBA o oceni kreditne sposobnosti (EBA/GL/2015/11; 19. avgust 2015)

Sklep o uporabi Smernic organa EBA o oceni kreditne sposobnosti (Uradni list RS, št. 12/17)

 

Sklep EBA 

  

Sklep Evropskega bančnega organa o določitvi primerjalne obrestne mere v skladu s Prilogo II k Direktivi 2014/17/EU (direktiva o hipotekarnih kreditih) (UL L št. 199 z dne 4. junija 2016, str. 8)

 

Sklepi Banke Slovenije

  

Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 47/17)

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika (Uradni list RS, št. 9/17 in 26/17)

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti  (Uradni list RS, št. 9/17)

Sklep o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnino (Uradni list RS, št. 9/17)
- Obrazec LIZ-SKP
- Obrazec LIZ-Seznam KP

Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 9/17)

 

MGRT pravilniki (veljavni za vse dajalce kreditov in kreditne posrednike na podlagi ZPotK-2)

  

Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 7/17)

/

Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino (Uradni list RS, št. 7/17)

/