PPDFT

EU zakonodaja – direktiva in uredba

SL

EN

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006

 

Skupne smernice in tehnični standardi evropskih nadzornih organov (EBA, ESMA, EIOPA)

SL

EN

Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (7. 4. 2017) in

Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 26/2017)

/

Skupne smernice o izvajanju poenostavljenega in poglobljenega pregleda stranke in dejavnikih, ki bi jih morale upoštevati finančne institucije pri ocenjevanju tveganj v povezavi s sklenjenim poslovnim razmerjem ali transakcijo, ki jo izvaja naključna stranka (v pripravi)

//

Skupne smernice v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 (v pripravi)

//

Regulatorni tehnični standard v zvezi z opredelitvijo osrednjih kontaktnih točk (v pripravi)

//

 

Drugi pomembni dokumenti, ki so bili izdani na nivoju EU

  

Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories (12. 4. 2016)

/

Joint opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector (20. 2. 2017)

/

 

Nacionalna zakonodaja in regulativa

SL

EN

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16)

/

Slovenska uredba o izvajanju Uredbe 2015/847 (v pripravi)

//

Usmeritve Banke Slovenije pri izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za bančni sektor (18. 11. 2008)

//

 

Drugi pomembni dokumenti, ki so bili izdani na nacionalnem nivoju

  

Ukrepi v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma, ki so vzpostavljeni v Sloveniji (Moneyval poročilo, Junij 2017)

/

Poročilo o nacionalni oceni tveganosti

/