Kapital

Regulativni tehnični standardi

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 523/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev, kaj predstavlja tesno vez med vrednostjo kritih obveznic institucije in vrednostjo njenih sredstev (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014, s spremembami)

 

Izvedbeni tehnični standardi

 SLEN
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013)

 

Sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 55/15)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15)

 

Sklepi EBA in seznami

 SLEN
EBA sixth updated list of CET1 instruments (17 November 2017)/
EBA Standardised templates for Additional Tier 1 (AT1) instruments – Final (10 October 2016)/

 

Akti ECB

 SLEN
Priporočilo Evropske centralne banke z dne 28. decembra 2017 o politiki razdelitve dividend (ECB/2017/44; UL C št. 8 z dne 11. januarja 2018)
Javni napotki za preverjanje primernosti kapitalskih instrumentov kot instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in dodatnega kapitala (T2) (6. junij 2016)
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/656 o pogojih, pod katerimi je kreditnim institucijam dovoljeno, da dobičke med letom ali čiste dobičke poslovnega leta vključijo v navaden lastniški temeljni kapital v skladu s členom 26(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (ECB/2015/4) (UL L št. 107 z dne 25. aprila 2015)

 

Ostalo

 SLEN
EBA Report on the monitoring of CET1 instruments issued by EU institutions (23 May 2017)/
Opinion of the European Banking Authority on own funds in the context of the CRR review (EBA/OP/2017/07; 23 May 2017)/
EBA Report On the monitoring of Additional Tier 1 (AT1) instruments of European Union (EU) institutions – Second update: FINAL (10 October 2016)/
ESMA smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah (ESMA/2015/1787; 4. februar 2016)
The Joint Committee of the ESAs reminds financial institutions of their responsibilities when placing their own financial products with customers (31 July 2014)/
ESMA Statement on Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments (ESMA/2014/944; 31 July 2014)/