Kapitalski blažilniki

Regulativni tehnični standardi

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 z dne 28. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom 440 (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1222/2014 z dne 8. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za specifikacijo metodologije za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij in za opredelitev podkategorij globalnih sistemsko pomembnih institucij (UL L št. 330 z dne 15. novembra 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti za izračun stopenj posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

 SLEN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/818 z dne 17. maja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1030/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 136 z dne 25. maja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 284 z dne 30. septembra 2014)

 

Sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 55/15, 42/16 in 9/17)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Končne smernice Revidiranih smernic o dodatnih specifikacijah kazalnikov globalne sistemske pomembnosti in njihovem razkritju (EBA/GL/2016/01; 29. februar 2016)
Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (EBA/GL/2014/10; 16. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Uradni list RS, št. 66/15 in 68/17)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

 SLEN
Commission feedback statement on review of EU macro-prudential framework (21 December 2016)/

 

Ostalo

 SLEN
ESRB, Applicable CCyB rates/
EBA list of Large Institutions with a leverage ratio exposure measure above 200bn EUR/
EBA Final Peer Review Report on the criteria to determine the conditions of applications of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs) (November 2017)/
EBA updates list of OSIIs in the EU (15 March 2017)/