Kreditno tveganje - splošni predpisi

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/171 z dne 19. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi  (UL L št. 32 z dne 6. februarja 2018)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 183/2014 z dne 20. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede regulativnih tehničnih standardov za določitev izračuna posebnih in splošnih popravkov zaradi kreditnega tveganja (UL L št. 57 z dne 27. februarja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1646 z dne 13. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 245 z dne 14. septembra 2016)

 

Izvedbeni akti

  SL EN
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2358 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 348 z dne 21. decembra 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/230 z dne 17. februarja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2014/908/EU glede seznamov tretjih držav in ozemelj, za katere velja, da so njihove nadzorniške in regulativne zahteve enakovredne za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 41 z dne 18. februarja 2016)
Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. decembra 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2014/908/EU) (UL L št. 359 z dne 16. decembra 2014)

 

EBA smernice in pripadajoči BS sklepi

  SL EN
Smernice za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah (EBA/GL/2017/06, 20. september 2017)
Sklep o uporabi Smernic za upravljanje kreditnega tveganja in obračunavanje pričakovanih kreditnih izgub v kreditnih institucijah (Uradni list RS, št. 66/17)
Smernice o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/07; 18. januar 2017)
Sklep o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 75/17) – v uporabi od 1. 1. 2021

 

ECB akti

  SL EN

Dodatek k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili: nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za slaba posojila (15. marec 2018) novo

Guidance on leveraged transactions (May 2017) /
Napotki bankam v zvezi s slabimi posojili (20. marec 2017)

 

BS sklepi, smernice in usmeritve

  SL EN
Sklep o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 68/17)
Usmeritve v zvezi z uporabo modela pričakovanih kreditnih izgub in pravil vrednotenja določenih knjigovodskih postavk (5. december 2017)
Priročnik za učinkovito upravljanje in reševanje nedonosnih terjatev do MSME (14. marca 2017)
Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15 in 96/15) - v uporabi do 31. 12. 2017 
Smernice za izračun stopnje neplačila in stopnje izgube (27. oktobra 2015, z dopolnitvami) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
The EBA launches consultation on how to manage non-performing exposures: Consultation paper on Draft Guidelines on management of non-performing and forborne exposures (EBA/CP/2018/01; 8 March 2018) novo /
Evropska komisija: Javno posvetovanje o reviziji opredelitve MSP (6. februar 2018)
Consultation paper on Draft Regulatory Technical Standards on the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher risk-weights, in particular the term of “financial stability considerations” under Article 124(4)(b) CRR and the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values under Article 164(6) CRR (EBA/CP/2015/12; 6 July 2015) /

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the Credit risk mitigation (CRM) framework (19 March 2018) novo /
Commission measures to address the risks related to NPLs (14 March 2018) novo /
EBA Report on statutory prudential backstops – Response to the Commission's call for advice of November 2017 (14 March 2018) novo /
Bančna unija: prvo poročilo o napredku pri reševanju vprašanja slabih posojil za podporo načrtu za zmanjšanje tveganj (18. januar 2018)
Opinion of the European Banking Authority on the use of the 180 days past due criterion (EBA/Op/2017/17; 22 December 2017) /
EBA work on NPLs (including EBA NPL transaction templates; 14 December 2017) /
Tematski pregled EMN o MSRP 9: Ocena pripravljenosti institucij na uvedbo MSRP 9 (24 November 2017)
EBA Report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9 (13 July 2017) /
Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs (June 2017)  /
EBA publishes Opinion on transitional arrangements and credit risk adjustments due to the introduction of IFRS 9 (6 March 2017) /
Good Supervisory Practices for Reducing Mechanistic Reliance on Credit Ratings - Final Report (JC 2016 71; 20 December 2016) /
Report on results from the EBA impact assessment of IFRS 9 (10 November 2016) /
ECB: Kaj so slaba posojila? (12. september 2016)
EBA Report on SMEs and SME supporting factor (EBA/OP/2016/04; 23 March 2016)  /
Opinion of the European Banking Authority on Mortgage Lending Value (MLV) (EBA/Op/2015/17; 5 October 2015) /
EBA, EIOPA and ESMA Final Report On Mechanisic references to credit ratings in the ESAs' guidelines and recommendations (JC 2014 004) (06 February 2014)  /