LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike

Delegirani akti

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015)

 

Regulativni tehnični standardi

 SLEN

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (UL L št. 177 z dne 8. julija 2017)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/208 z dne 31. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L št. 33 z dne 8. februarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/709 z dne 26. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (UL L št. 125 z dne 13. maja 2016)

 

Izvedbeni tehnični standardi

 SLEN

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2114 z dne 9. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 v zvezi s predlogami in dokumenti (UL L št. 321 z dne 6. decembra 2017) (vključuje poročanje dodatnih metrik za poročanje likvidnosti)  
in 

Predloge za poročanje v excelu

 

 

 

 

 

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/322 z dne 10. februarja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij o zahtevi glede likvidnostnega kritja (UL L št. 64 z dne 10. marca 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 z dne 1. marca 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 glede dodatnih likvidnostnih metrik za spremljanje za poročanje o likvidnosti (UL L št. 60 z dne 5. marca 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2344 z dne 15. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 330 z dne 16. decembra 2015)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/233 z dne 13. februarja 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za valute, v katerih je opredelitev ustreznosti centralne banke izjemno omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 14. februarja 2015)

 

Smernice EBA

 SLEN
Smernice o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/01; 21. junij 2017)
in 
Mapping template LCR disclosure vs LCR supervisory reporting

 

/

 

Sklep o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 42/2017)

 

Akti ECB

 SLEN
Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities (30 September 2015)/

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

 SLEN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (24. januar 2018)

/
DG FISMA Consultation Paper on Further consideration for the implementation of the NSFR in the EU (26 May 2016)/

 

Ostalo

 SLEN
EBA Report on liquidity measures under Article 509(1) of the CRR (18 December 2017)/
CRD IV – CRR/BASEL III monitoring exercise results based on data as of 31 December 2016 (12 September 2017)/