Operativno tveganje

Regulativni tehnični standardi

 SLEN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

 SLEN
Smernice EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe (EBA/GL/2012/01) (6. januar 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on the management of operational risks in market-related activities (12 October 2010)/
CEBS Guidelines on operatinal risk mitigation techniques (22 December 2009)/
CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (4 April 2006)/

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

 SLEN
FINAL Report on Final Draft Regulatory Standards on the specifications of the assessment methodology under which competent authorities permit institutions to use Advanced Measurement Approaches (AMA) for operational risk in accordance with Article 312 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2015/02; 03 June 2015)/