Tržno tveganje, tveganje poravnave in CVA

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 144 z dne 1. junija 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 530/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014, s popravki)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 526/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 525/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 28. novembra 2015)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (4. januar 2017)
Sklep o uporabi Smernic o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 4/2017)
Smernice EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) EBA/GL/2012/3 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) (Uradni list RS, št. 47/15)
Smernice EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije EBA/GL/2012/2 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
Updated list of closely correlated currencies (Annex 1 of ITS on closely correlated currencies)  (10 April 2018) novo /
Targeted exploratory consultation on the finalisation of Basel III (16 March 2018) novo /

BCBS Consultative Document on revisions to minimum capital requirements for market risk (March 2018) novo

/

Discussion Paper Implementation in the European Union of the revised market risk and counterparty credit risk frameworks (EBA/DP/2017/04; 18 December 2017)

/

Draft ECB Guide on materiality assessment (EGMA)

Materiality assessment for IMM and A-CVA model extensions and changes (December 2017)                                                               Press release

/

 

Discussion Paper Treatment of structural FX under Article 352(2) of the CRR (EBA/DP/2017/01, 22. junij 2017) /

EBA FINAL draft Regulatory Technical Standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation adjustment under Article 383(7) of Regulation (EU) No 575/2013 (the Capital Requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2017/07; 21 June 2017)

/
EBA Final Draft Regulatory Technical Standards
On the procedures for excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from the own funds requirement for credit valuation adjustment risk under Article 382(5) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2017/01; 9 February 2017)
/
EBA final draft Regulatory Technical Standards on the specification of the assessment methodology for competent authorities regarding compliance of an institution with the requirements to use internal models for market risk and assessment of significant share under Article 363(4)(b) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2016/07; 22 November 2016) /
Response to the European Commission’s CfA on Standardised Approach for Counterparty Credit Risk and Own Funds Requirements for Market Risk (EBA-Op-2016-19; 03 November 2016) /
EBA updated list of closely correlated currencies (11 October 2016) /
Consultation Paper on Guidelines on the treatment of CVA risk under the supervisory review and evaluation process (SREP) (EBA/CP/2015/21; 12 November 2015) /

 

Ostalo

  SL EN

Frequently asked questions on market risk capital requirements (March 2018; update of FAQs published in January 2017) novo

/
EBA 2015 CVA Risk Monitoring Exercise - main results (21 June 2017)                                                                           /