Ureditev notranjega upravljanja

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 144 z dne 1. junija 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 167 z dne 6. junija 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 527/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Sklepi Banke Slovenije in usmeritve

  SL EN

Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, 49/16 in 68/17)

Usmeritve v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov (22. novembra 2016)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočila organa EBA o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku (EBA/REC/2017/03; 28. marec 2018) novo – v uporabi od 1. 7. 2018
Smernice organa EBA o notranjem upravljanju (EBA/GL/2017/11; 21. marec 2018) novo – v uporabi od 30. 6. 2018
Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/22; 27. junij 2016)
Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 53/16)
Smernice o primerjavi prejemkov (EBA/GL/2014/08; 16. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov (Uradni list RS, št. 53/16
Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (EBA/GL/2014/07; 16. julij 2014)
Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (Uradni list RS, št. 53/16)
Smernice organa EBA o veljavni nominalni diskontni stopnji za variabilne prejemke (EBA/GL/2014/01; 27. marec 2014)
Smernice organa EBA o notranjem upravljanju (GL 44)(EBA BS 2011 116 konč.; 27. september 2011)

– v uporabi do 30. 6. 2018

Sklep o uporabi Smernic organa EBA o notranjem upravljanju (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on Outsourcing (14 December 2006) /

 

Akti ECB

  SL EN
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38) (UL L št. 314 z dne 1. decembra 2015)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
EBA Final Report on Recommendations on outsourcing to cloud service providers (EBA/REC/2017/03; 20 December 2017) /
Final report on Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU (EBA/GL/2017/11, 26 September 2017) /

 

Ostalo

  SL EN
ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Politika variabilnih prejemkov (4. januar 2018)
EBA Report on high earners data as of end 2015 (2 February 2017) /
EBA Review of the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions in directive 2013/36/EU (EBA-Op-2016-20; 21 November 2016) /
EBA Report on the Benchmarking of diversity of practices (EBA-Op-2016-10; 8 July 2016) /
EBA Report on Benchmarking of remuneration practices at the European Union level and data on high earners (data as of end 2014) (EBA-OP-2016-05; 30 March 2016) /
Opinion of the European Banking Authority on the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions in Directive 2013/36/EU (EBA/Op/2015/25; 21 December 2015) /