Zakoni, direktive in uredbe

Nacionalna zakonodaja

  SL EN
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17)                                    
Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13)

 

EU zakonodaja - uredbe

  SL EN
Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. decembra 2017)
Uredba (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 347 z dne 28. decembra 2017)
Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, s popravki in spremembami)

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013)
Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014)
Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, s spremembami)
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L št. 158 z dne 27. maja 2015)

 

EU zakonodaja - direktive

  SL EN
Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, s popravki in spremembami)  
Direktiva (EU) 2017/2399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (UL L št. 345 z dne 27. decembra 2017)
Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/ES, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014)
Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucije, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 35 z dne 11. februarja 2003, s spremembami)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
Basel III finalisation – European Commission consultation (16 March 2018) novo /
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No. 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures (14 March 2018) novo
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds (12 March 2018) novo
Review of the ESFS (20 September 2017)
CRR/CRD IV Review: Proposal to amend rules on capital requirements (23 November 2016)
Crisis management proposed amendments (23 November 2016)

 

Ostalo

  SL EN
EBA Single Rulebook Q&A /
ECB Seznam pomembnih nadzorovanih subjektov in seznam manj pomembnih institucij
SSM Supervisory Manual: European banking supervision: functioning of the SSM and supervisory approach (16 March 2018) novo /
EBA letter to Commission: EBA Opinion and Report on matters relating to the regulatory perimeter under CRDIV/CRR (9 February 2018) /
EBA Ad hoc cumulative impact assessment of the Basel reform package (20 December 2017) /
Cumulative impact assessment of the Basel reform package - data as of December 2015 (07 December 2017) /
Opinion of the European Banking Authority on matter relating to other financial intermediaries and regulatory perimeter issues (EBA/Op/2017/13; 9 November 2017) /

Communication from the Commission: Completing the banking union (11 October 2017)

/
ECB letter: Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law (SSM/2017/0140; 31 March 2017) /
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Razvoj dogodkov na trgu, ki lahko zahtevajo uporabo člena 459 uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR) (Bruselj, 8.3.2017, COM(2017) 121 final)
ECB: Kaj so "prednostne manj pomembne institucije"? (24. marec 2016)