Plačilne institucije

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register plačilnih institucij, ki je centralizirana baza podatkov o plačilnih institucijah, plačilnih institucijah z opustitvijo in ponudnikih storitev zagotavljanja informacij o računih, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah in tretjih državah.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednje sezname:

  • Seznam plačilnih institucij, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami
Plačilne institucije Matična številka Naslov Plačilne storitve (navedena je zap. št. plačilne storitve iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSS oziroma ZPlaSSIED) Datum izdaje dovoljenja*
Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o. 6395791000

Dunajska cesta 129

1000 Ljubljana

4. in 5. točka prvega odstavka 5. člena ZPlaSS 26.07.2013
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. 1196332000

Šmartinska cesta 134b

1000 Ljubljana

4., 5. in 7. točka prvega odstavka 5. člena ZPlaSS 17.05.2016
Telekom Slovenije, d. d. 5014018000

Cigaletova ulica 15

1000 Ljubljana

4., 5. in 7.  točka prvega odstavka 5. člena ZPlaSS 17.05.2016

* Dovoljenja izdana pred 22. 2. 2018 so bila izdana v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), dovoljenja izdana po 22. 2. 2018 pa v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

  • Seznam plačilnih institucij z opustitvijo, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitve izvrševanja denarnih nakazil, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami.

Trenutno ni plačilnih institucij z opustitvijo (plačilne institucije z opustitvijo lahko opravljajo izključno storitve izvrševanja denarnih nakazil) z dovoljenjem Banke Slovenije.

  • Seznam ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih, ki so pri Banki Slovenije registrirani za opravljanje storitve izvrševanja denarnih nakazil, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami.

Trenutno ni ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih, ki bi bili registrirani pri Banki Slovenije.

  • Seznam aktualnih obvestil o spremembah v registru (vpis ali izbris iz registra, sprememba vnosa v registru):
20.4.2017 Hibridna plačilna institucija SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000 je spremenila firmo v A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.
1.6.2016 Debitelu telekomunikacije d. d. Ljubljana je dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija prenehalo z dnem 1. 6. 2016. Družba Debitel telekomunikacije d. d. Ljubljana je bila s tem dnem pripojena k prevzemni družbi Telekom Slovenije d. d. in prenehala obstajati.
26.7.2013 Banka Slovenije je izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev družbi Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o., ki je s tem pridobila status plačilne institucije. Dejavnost družbe je opravljanje plačilnih storitev v okviru kartične sheme Diners Club.
17.5.2013 Banka Slovenije je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana odvzela dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija. Družba mora z dnem vročitve te odločbe (to je dne 17. 5. 2013) prenehati z opravljanjem plačilnih storitev.
1.7.2011 Telekom Slovenije, d. d. je pripojil Mobitel, d. d. in tako kot univerzalni pravni naslednik pridobil tudi status hibridne plačilne institucije, ki ga je pred tem imel Mobitel, d. d.
20.6.2011 Banka Slovenije je izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, ki je s tem pridobila status hibridne plačilne institucije. Temeljna dejavnost družbe je opravljanje plačilnih storitev v okviru kartične sheme Diners Club.
12.5.2011 Banka Slovenije je izdala prva tri dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, in sicer slovenskim ponudnikom mobilnih telekomunikacijskih storitev, ki so s tem pridobili status hibridnih plačilnih institucij.