Seznam storitev - Posebne finančne institucije držav EGP v Sloveniji

1. Zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev

2. Kreditiranje vključujoč med drugim: potrošniški kredit, hipotekarni kredit, faktoring, z regresom ali brez njega, financiranje trgovinskih poslov (vključno z zasegom)

3. Finančni zakup

4. Storitve prenosa denarja

5. Izdajanje in upravljanje plačilnih sredstev (npr. kreditnih kartic, potovalnih čekov in bančnih menic)

6. Osebna jamstva in obveznosti

7. Trgovanje za svoj ali tuj račun:

(a) z instrumenti denarnega trga (čeki, blagajniškimi zapisi, potrdili o vlogi itd.);

(b) s tujo valuto;

(c) s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami;

(d) z valutnimi in obrestnimi instrumenti; ali

(e) s prenosljivimi vrednostnimi papirji.

8. Udeležba v izdaji vrednostnih papirjev in opravljanje s tem povezanih storitev

9. Svetovanje podjetjem na področju strukture kapitala, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve, povezane z združitvami in nakupi podjetij

10. Denarno-posredniški posli

11. Upravljanje premoženja in svetovanje

12. Hramba in upravljanje z vrednostnimi papirji

13. Storitve na področju kreditiranja

14. Oddajanje sefov