13.04.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - februar 2018 Februarja 2018 je bruto dolg do tujine znašal 42,5 mrd EUR, kar je 2,3 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država za 1,4 mrd EUR.
09.04.2018 Letno poročilo Evropske centralne banke Gospodarstvo v evroobmočju je v letu 2017 zraslo za 2,5% in do konca leta zabeležilo 18 zaporednih četrtletij rasti. Zaradi močne rasti je tudi okrevanje na trgu dela potekalo hitro. Zaposlenost se je povečala za 1,6% in dosegla najvišjo raven doslej.
27.03.2018 Bilten Banke Slovenije, marec 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, marec 2018.
26.03.2018 Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2017 Gospodarsko okolje, v katerem poslujejo banke euroobmočja, se je v preteklem letu še naprej izboljševalo in nekatere banke so uspele ustvariti precejšnje dobičke, medtem ko druge še vedno okrevajo.
22.03.2018 Ekonomski bilten ECB, 2/2018 Po marčnih napovedih strokovnjakov ECB se naj bi letni realni BDP evrskega območja v letu 2018 povečal za 2,4%, v letu 2019 za 1,9%, v letu 2020 pa za 1,7%.
19.03.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - januar 2018 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v januarju 2018 povečale za 98 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa so se skupno povečale za 630 mio EUR.
01.03.2018 Bilten, februar 2018 Terjatve drugih MFI (banke, hranilnice, skladi denarnega trga) do domačih nefinančnih družb iz naslova posojil so na 31. 1. 2018 znašale 9.363 mio EUR (na 31. 12. 2017: 9.311 mio EUR).
13.02.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - december 2017 Decembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,3 mrd EUR manj kot pred enim letom.
13.02.2018 Novost v zbirki Delovni zvezki Banke Slovenije V članku Modelling Credit Risk with a Tobit Model of Days Past Due avtorji razvijejo in predlagajo novo metodologijo za modeliranje kreditnega tveganja.
30.01.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2018 Vloge gospodinjstev so konec 3. četrtletja 2017 znašale 18,1 mrd EUR, od tega je bilo 96% vlog v domačih bankah.
30.01.2018 Bilten Banke Slovenije, januar 2018 Posojila nefinančim družbam so 31.12.2017 znašala 9.311 mio EUR (31.12.2016 9.306 mio EUR), posojila gospodinjstvom in neprofitnim institucijam, ki opravljajo storitve zanje, pa 9.733 mio EUR (31.12.2016 9.154 mio EUR).
26.01.2018 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2017 V letu 2017 se je izboljšala dostopnost do vseh zunanjih virov financiranja, najbolj pa dostopnost do bančnega financiranja. Število zavrnjenih vlog se je zmanjšalo, povečala se je uspešnost podjetij pri pridobivanju sredstev od bank.
17.01.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2018 Banke so konec novembra 2017 izkazovale 423,9 mio EUR dobička pred obdavčitvijo (medletno +10,3%). Bruto dohodek bank je zaostajal za predlanskim za 3,7%, vendar se je negativna rast neto obrestnih prihodkov še upočasnila.
16.01.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2018 Visoka rast slovenskega gospodarstva v lanskem tretjem četrtletju je bila v veliki meri posledica izkoriščanja konjunkture evrskega območja. Prispevek izvoznega sektorja k rasti BDP se je povečal na najvišjo raven po letu 2010.
15.01.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Izvoz v države članice EU je v prvih enajstih mesecih 2017 predstavljal 77 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 14,7 % oz. 2.582 mio EUR. Pomembneje se je povečal izvoz v Italijo, Nemčijo in Francijo.
28.12.2017 Ekonomski bilten ECB, 8/2017 Po letošnjih decembrskih makroekonomskih projekcijah strokovnjakov Evrosistema za evrsko območje se bo BDP v letu 2017 realno povečal za 2,4%, v letu 2018 za 2,3%, v letu 2019 za 1,9% in v letu 2020 za 1,7%.
22.12.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2017 Bilančna vsota bančnega sistema je oktobra dosegla 37,5 mrd EUR, kar je 2,1% več kot pred enim letom. Nadaljuje se pospešena rast posojil nebančnemu sektorju, oktobra je dosegla 6,8% medletno, je posledica pozitivnih mesečnih prirastov pri vseh sektorjih.
14.12.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Oktobra letos je bruto dolg do tujine znašal 43,3 mrd EUR, kar je 3,0 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država (1,9 mrd EUR), sledijo banke (0,6 mrd EUR).
30.11.2017 Bilten Banke Slovenije, november 2017 Redna mesečna statistična publikacija Banke Slovenije. Vključuje statistike finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov.
15.11.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Septembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,1 mrd EUR manj kot pred letom dni. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (1,2 mrd EUR).
25.10.2017 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije Gospodinjstva so povečala vloge pri bankah in naložbe v lastniški kapital ter nadaljevala z najemanjem posojil pri bankah.
16.10.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - avgust 2017 Avgusta 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,8 mrd EUR manj kot pred enim letom.
19.07.2017 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2017 Gospodarska rast v Sloveniji je bila v letošnjem prvem četrtletju zelo visoka, kar 5,3-odstotna, in bistveno višja od povprečne v evrskem območju. Vendar je vsaj za zdaj še uravnotežena.