Letna poročila

Banka Slovenije v letnih poročilih celostno predstavlja naloge, ki jih je opravila v zadnjem koledarskem letu, načrte in revidirane letne računovodske izkaze zadnjega koledarskega leta. Prek letnih poročil Banka Slovenije o svojem delu  poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
Banka Slovenije letno poroča tudi o dejavnostih in rezultatih sklada za reševanje bank in sklada za jamstvo za vloge, ki ju upravlja skladno z zakonoma.
Na spletni strani Banke Slovenije so objavljena tudi letna poročila dveh medistitucionalnih organov, to je Odbora za finančno stabilnost (OFS) in Nacionalnega sveta za plačila (NSP), v katerih sodeluje Banka Slovenije.

Letno

Letno poročilo Banke Slovenije

Banka Slovenije v Letnih poročilih celostno predstavlja naloge, ki jih je opravila v zadnjem koledarskem letu, načrte in revidirane letne računovodske izkaze. Banka Slovenije o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije prek Letnega poročila.

Preberi več
Letno

Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Banka Slovenije je marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB) vzpostavila in upravlja poseben Sklad za reševanje bank. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Preberi več
Letno

Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Banka Slovenije je konec leta 2016 na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu

Preberi več
Letno

Letno poročilo OFS

Odbor za finančno stabilnost (OFS) je makrobonitetni organ, ki ga sestavljajo predstavniki nadzornih organov – Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor – in Ministrstva za finance. OFS je bil ustanovljen na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS). OFS o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije prek Letnega poročila.

Preberi več
Letno

Letno poročilo NSP

Nacionalni svet za plačila (NSP) združuje in omogoča dialog med vsemi ključnimi deležniki na trgu plačilnih storitev. Ustanovil ga je Svet Banke Slovenije s sklepom 2. julija 2013, o svojem delu poroča z Letnim poročilom. 

Preberi več