Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Banka Slovenije je marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB) vzpostavila in upravlja poseben Sklad za reševanje bank. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

04.05.2017 Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2016
12.04.2016 Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2015